De toekomst van het NWB wordt steeds duidelijker. In 2016 opende Rijkswaterstaat het gesprek over het bestand met andere wegbeheerders over een nieuwe samenwerking voor een hernieuwd en verbeterd NWB. In 2017 en 2018 werd uitgetekend hoe die samenwerking eruit ziet. De komende maanden neemt de eerste groep potentiele partners een definitief besluit over de start daarvan.

Gebruikers van het NWB en bronhouders van de basisregistraties geven aan dat informatie over het weggenet geborgd moet worden in de basisregistraties. Vanuit zijn kenmerken kan het NWB als basis dienen voor de doorontwikkeling van de basisregistraties voor informatie over (wegen)netwerken.

Door nu in te zetten op de samenwerking vanuit de gedeelde behoefte kan het NWB als basis dienen voor de toepassingen voor de kwaliteit van de leefomgeving, mobiliteit, beleidsinformatie en openbare orde en veiligheid. Door deze benadering ontwikkeld het huidig NWB zich naar een basisvoorziening, die op termijn stapsgewijs kan opgaan in of migreren naar een basisregistratie.
Met het beluit om te gaan samenwerken bepaalt men ook of het NWB de governance (sturing) structuur overneemt van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). 

Gemeenschappelijke visie

Er wordt samengewerkt aan een gemeenschappelijke visie en de concrete doorontwikkeling van het bestand. De samenwerking wordt georganiseerd op basis van een groeimodel en een koploperbenadering en bestuurlijke ‘drukte’ wordt zo klein mogelijk gehouden door te kiezen voor een bestaand samenwerkingsverband.

Daarmee komt een eind aan het NWB-oude stijl. In de oude samenwerking waren eindgebruikers van data niet voldoende georganiseerd, waardoor ze hun behoeften niet genoeg kenbaar konden maken. Dit maakte het maken van afspraken over kwaliteit van data moeilijk. Om die reden is gekozen voor een samenwerking waarin zowel de vraagkant (gebruikers) als aanbodkant (beheerders en producenten) georganiseerd worden.

Vraag en aanbod

Gebruikers kunnen op verschillende manieren deelnemen aan de samenwerking. Partijen die met elkaar bepalen voor welke toepassingen het NWB geschikt moet zijn geven met elkaar sturing aan de doorontwikkeling van het NWB. Daarnaast zijn er de 'datapartners' en gebruikers. Deze partijen gebruiken het NWB en delen hun data zodat het NWB verrijkt wordt. De gebruikers zijn partijen die zich kenbaar maken als gebruiker. Deze groep wordt geconsulteerd bij nieuwe ontwikkelingen.

In de nieuwe situatie blijven de wegbeheerders verantwoordelijk voor de inwinning van de data over hun wegen. Zij leveren data direct aan bij het NWB of vinden hun weg via de basisregistraties. Zodat wordt toegewerkt naar een landelijk dekkend NWB. Rijkswaterstaat blijft vanuit de opdracht vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor de productie van het bestand.