In het NWB  product worden een aantal aanpassingen doorgevoerd. Het gaat daarbij om nieuwe features en vervallen features. De aanpassingen zullen plaatsvinden per 01 oktober 2021.

Aanpassingen

 

Per 1 oktober 2021 zullen enkele aanpassingen worden doorgevoerd aan het Nationaal Wegenbestand.  

1.         Alternatieve benamingen
Dit zijn de toevoeging van een alternatieve benaming van het wegvak: de wegbeheerdersbenaming. Een weg kent een formele benaming, dit is de straatnaam. Soms wordt er door de wegbeheerder een alternatieve benaming toegekend waarmee de weg ook bekend staat. Deze benaming wordt geregistreerd in wegbeheerders benaming.
Wegbeheerders kennen naast een naam af en toe ook een nummer toe aan een weg.

Voorbeelden van wegbeheerders benamingen zijn kunstwerkbenamingen (bruggen, dijken, viaducten) of bijvoorbeeld knooppuntbenamingen. Voorbeelden van wegbeheerders benamingen met nummeraanduiding zijn industriegebieden of toe- en afritten.
Een wegbeheerders benaming is een optionele benaming van een weg.  

2.         Relatieve Z-hoogte.
Het NWB is een tweedimensionale objectverzameling, waarin wegvakken elkaar kunnen kruisen (zonder dat er een junctie ligt). Om onderscheid tussen de wegvakken te maken, is het noodzakelijk om de relatieve hoogteligging van wegvakken ten opzichte van elkaar vast te leggen.
De relatieve hoogte kan elk willekeurig geheel getal aannemen. Het niveaugetal geeft géén informatie over de absolute hoogte van een wegvak.

3.         Openbare Ruimte label
Het NWB koppelt de officiële straatnamen aan wegvakken. Deze straatnamen worden in de basisregistraties geïdentificeerd met een openbare ruimte label. Dit label wordt in het NWB gekoppeld aan de wegvakken met dezelfde straatnaam als het openbare ruimte label.

4.         Functional Road Class & Form of Way
In het NWB is een OpenLR codering opgenomen. Dankzij deze codering kunnen locaties die op de ene kaart zijn gelokaliseerd, worden gevonden op een andere kaart. Bij het samenstellen van de OpenLR wordt gebruik gemaakt van de Functional Road Class en de Form of Way. De Functional Road Class classificeert wegvakken in categorieën naar belangrijkheid van wegen. De Form of Way classificeert wegvakken gebaseerd op het fysieke voorkomen van het wegvak.

5.         Vervallen van de woonplaatsnaam NEN
In het NWB zal het attribuut WPSNAAMNEN verdwijnen. Per augustus 2020 is de schrijfwijze van de woonplaatsnamen aangepast naar de officiële schrijfwijze. Deze is en blijft zichtbaar in de kolom WPSNAAM. De schrijfwijze volgens de NEN norm is daarmee overbodig en komt te vervallen.