Het Nationaal Wegen Bestand (NWB) heeft geconstateerd dat de ligging van sommige straatnamen lastig is te bepalen. VNG Realisatie en het NWB zijn daarom een traject gestart om de gegevens over straatnamen in de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) en het NWB verder op elkaar af te stemmen.

Met dit traject zetten gemeenten en het NWB een concrete stap in de voorbereiding van een samenhangende objectenregistratie (SOR). Dit gebeurt in nauwe samenwerking met kwaliteitsmanagement BAG (Kadaster) en kwaliteitsmanagement BGT (SVB-BGT). De samenhangende objectenregistratie is de doorontwikkeling van de BGT, BAG en WOZ tot een uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid.

 

Een traject in vier fasen

Het traject is opgebouwd uit vier fasen. In de nu gestarte eerste fase wordt door de beheerders van de verschillende registraties parallel aan elkaar gewerkt aan het wegwerken van een groot aantal verschillen en onduidelijkheden in straatnamen. Hierbij onderzoeken de BAG beheerders de ligging van ruim 4.000 straatnamen. De beheerders van de BGT gaan circa 10.000 straatnamen koppelen aan in de kaart opgenomen wegen. En de beheerders van het NWB gaan een werkvoorraad aan nog in het NWB op te nemen straatnamen wegwerken. In de volgende fasen van het traject zal vervolgens voor steeds kleinere aantallen worden gewerkt aan het opheffen van andere verschillen. Het resultaat is een hoge mate van uniformiteit tussen de BAG, de BGT en het NWB ten aanzien van straatnamen. Dat is niet alleen van belang als basis voor een toekomstige objectenregistratie, maar levert ook nu al direct een kwaliteitsverbetering op voor de gebruikers van de verschillende registraties. Ook wordt hiermee invulling gegeven aan de eerder vanuit de VNG aan het NWB gegeven toezegging dat gemeenten meer werk gaan maken van een betere aanlevering van gegevens over straatnamen.

 

Van levensbelang voor hulpdiensten

De hulpdiensten zijn een voorbeeld van een gebruiker die groot belang hebben bij goede gegevens over straatnamen en de ligging daarvan. De verzorgingsgebieden van politie, brandweer en ambulance groeien namelijk flink. De lokale kennis is vaak niet meer voldoende voor een effectieve inzet. De meldkamers van politie, brandweer en ambulance gebruiken daarom onder meer het NWB om de eenheden op pad te sturen naar de plaats van een incident of calamiteit. Vaak is het van levensbelang dat deze gegevens actueel en betrouwbaar zijn. Aangezien het NWB steeds meer gaat steunen op onder meer de BAG en de BGT voor een actuele en betrouwbare vulling, moeten ook die basisregistraties op orde zijn.

 

 verschillen tussen BAG-NWB en BGT-NWB

  10-2019 11-2019 12-2019 01-2020 02-2020 03-2020
BAG 4.403 3.876 3.689 3.310 3.046 2.821
BGT 10.546 9.754 7.956 6.593 5.721 5.113

 

Voor meer informatie over dit traject kan contact worden opgenomen met Marcel Rietdijk (VNG Realisatie). Kwaliteitsmanagement BAG (Kadaster) en kwaliteitsmanagement BGT (SVB-BGT) beantwoorden graag vragen over de specifieke  activiteiten rondom deze registraties.

Zie ook: